เผยแพร่ผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่อง ภาคตัดกรวย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภาคตัดกรวย ก่อนและหลังการจัด การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เรื่อง ภาคตัดกรวยและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนกับเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เรื่อง ภาคตัดกรวย ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 25 คน เครื่องมือในการศึกษาประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวย (2) สื่อการสอน เรื่อง ภาคตัดกรวย ที่สร้างด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (3) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภาคตัดกรวย (4) แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน (5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภาคตัดกรวย (6) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา สรุปความ ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่อง ภาคตัดกรวย มีค่า 84.24/81.60 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 75/75
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภาคตัดกรวย ก่อนและหลังการ จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เรื่อง ภาคตัดกรวย มีคะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้น 7.36 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.80 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.60 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของทางโรงเรียนแล้วถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน คือร้อยละ 60
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เรื่อง ภาคตัดกรวย โดยภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ทั้ง 3 ด้าน คือ บทบาทของครูผู้สอน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียนและการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s